Имат ли срок скиците, схемите и има ли презаверка

АГКК/СГКК не извършва услуга „Презаверка на скица или схема“

Разпоредбата на чл.35, ал. 1 от отменената Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри /обн. ДВ. бр.41 от 2005г., бр.82 от 2011г./ регламентираше възможността за презавервяване на скици и схеми, след изтичане на шест месеца от издаването им, ако в този период не е настъпила промяна в данните за имота.

С приемане на Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. /обн. ДВ, чр.4 от 2017г./ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЗАВЕРКА НА СКИЦА ИЛИ СХЕМА ОТПАДНА.

Издадените от АГКК/СГКК скици/схеми (независимо от датата на издаването им) са валидни до настъпване на изменение в данните за имота, за който е издадено скицата/схемата. От собствениците на имоти не следва да се изисква представяне на „актуална“ скица/схема.

Административен орган, лице с публични функции, обществена организация и други органи и лица, пред които се представя скицата/схемата, могат да извършват БЕЗПЛАТНИ ОНЛАЙН ПРОВЕРКИ В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ ОТНОСНО ДАННИТЕ ЗА ИМОТА, чрез

ПОРТАЛ ЗА ОНЛАЙН УСЛУГИ – „КАИС“

След извършената онлайн проверка:

  • при липса на промени в границите и данните за имота, издадената скица/схема (независимо от датата, на която е издадена) е актуална и същата може да се използва като актуален документ;
  • при настъпили промени в границите и данните за имота, скицата/схемата не е актуална и АГКК/СГКК следва да издаде нова скица/схема с актуални данни.

Информация: КАДАСТЪР

Вашият коментар