ИМОТ С ИПОТЕКА

ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ СТЪПКА ПО СТЪПКА

С КАКВО ДА ЗАПОЧНЕТЕ?
Направете предварително проучване на възможностите да Ви бъде отпуснат кредит от банка. Така ще може да планирате максималната цена на търсения от Вас имот. Сега много от банките ще Ви издадат безплатно Удостоверение за одобрен кредит на база финансови параметри. То Ви дава  известно предимство и сигурност –  така ще скъсите процедурата по кандидатстване за кредит и ще можете да реагирате по-бързо, когато откриете мечтаното жилище.
Вземете предвид какви допълнителни разходи ще трябва да направите във връзка с покупката и кредита:

  • Нотариални и държавни такси – заплащат се в деня на нотариалната сделка и включват: нотариална такса (за покупката и отделно за ипотеката), местен данък при придобиване на имота, такси за вписване на нотариалните актове за покупко-продажбата и за ипотеката в Агенция по вписванията и т.н. Таксите се изчисляват на база материалния интерес, който фигурира в нотариалния акт;

Местния данък се определя от съответната община, като варира от 1,3% до 3% от материалния интерес на сделката.

Таксата за вписване в Агенциа по вписванията е 0,1%, мин. 10 лева от материалния интерес на сделката.

Дължите и държавни и нотариални такси съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Определят се като процент от размера на удостоверения материален интерес, в зависимост дали ипотеката е договорна или законна.

  • Други месечни или годишни разходи, съпътстващи новия имот, който купувате;

ЗА КАКВО ДА ПИТАТЕ В БАНКАТА?

  • ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ  И ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ.

Това са двата основни показателя, които ще ви дадат представа дали кредита ще е изгоден за Вас. Годишния процент на разходите представлява общото оскъпяване на кредита. Включва лихви, такси, комисионни на банката, разходи за оценка на имота, държавната такса за вписване на ипотека, застрахователни премии за застраховка в случай, че има такава; такси и комисионни за водене на банковата сметка, по която ще се обслужва кредита, такси за заличаване на ипотеката и т.н.

  • ТАКСИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КРЕДИТА

Информирайте се какви са банковите такси и комисионни за целия срок на кредита. Обикновено хората се интересуват само от лихвата, срока и начините на погасяване.

СКЛЮЧВАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

Това е важен етап на преговорите, свързани с покупко-продажба на недвижим имот. Това е договор, по силата на който всяка страна се задължава при строго определени условия и до изтичане на определен срок да сключи окончателен договор под формата на нотариален акт.

В предварителния отговор трябва да е указано, че част от сумата за покупката на имота ще бъде заплатена чрез банков кредит! Добре е договарянето с продавача на имота и осигуряването на кредит да става паралелно, за да се избегне разминаване в сроковете, определени от банката и от продавача-собственик на жилището.

Всяко плащане , свързано с придобиването на имота (капарото и окончателната сума за покупката), следва да се извършва по банков път съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой.

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА СДЕЛКАТА ЗА ПОКУПКА НА ИМОТ

След изповядването на покупко-продажбата и учредяване на ипотеката нотариалните актове се вписват в Агенция по вписванията. Сроковете за вписване са различни в различните населени места, като обикновено са до 10 дни.

Вписаните в Агенция по вписвания актове се представят в банката заедно с ново Удостоверение за тежести за имота, след което банката отпуска сумата на кредита по сметка на кредитополучателя, за да бъде преведена на продавача за окончателно плащане на имота.